WELCOME TO CARBON

COMPLETE YOUR PARTNER INFORMATION FORM
UPLOAD
SRA PRACTISING CERTIFICATE
UPLOAD YOUR
BUSINESS PLAN
PROPOSE YOUR
STARTING DATE
UPLOAD YOUR SIGNED PARTNER AGREEMENT
PROVIDE DETAILS
OF YOUR
LIMITED COMPANY
SPEAK TO AN
ACCOUNTANT
PROVIDE BUSINESS BANK DETAILS
PROVIDE VAT
NUMBER

FAQ's

Ո՞վ կարող է մասնակցել


Ծրագրին կարող են մասնակցել 18 տարեկանը լրացած այն ՀՀ և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի նպատակին: Նախապատվությունը տրվելու է և առաջնային դիտարկվելու են ոչ տեխնոլոգիական կրթություն ունեցող և այլ ոլորտներից տեխնոլոգիական ոլորտ անցում կատարելու ցանկություն ունեցող մասնակիցներին:
Մասնակցության պայմաններ


Մասնակցի անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝ • Դպրոցական մաթեմատիկայի իմացություն • Անգլերեն կարդալու և հասկանալու կարողություններ • Նվազագույն համակարգչային գիտելիքներ • Անալիտիկ մտածողություն • Ոչ ֆորմալ միջավայրում սովորելու կարողություն (հեռավար) Դիմորդների նախնական գնահատումն իրականացվելու է առցանց թեստի, անհրաժեշտության դեպքում՝ հարցազրույցի միջոցով։ Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 10 հարցից (հայերեն և անգլերեն լեզուներով 5 մաթեմատիկական և 5 տրամաբանական հարցեր)։ Թեստի անցողիկ միավորը Երևանում գրանցված մասնակիցների համար կլինի 60% և ավելի, իսկ մարզերի և Արցախի Հանրապետության դեպքում 50% և ավելի միավորը:
Ուսումնական ծրագիր


Ծրագրի մասնակիցները մանրամասն կծանոթանան՝ համակարգչային գիտությունների հիմունքներին, երկուական համակարգերին, ծրագրի կատարման պրոցեսներին, փոփոխականներին, պրիմիտիվ տիպերին, օպերատորներին, ցիկլերին, ֆունկցիաներին, զանգվածներին, ալգորիթմների բարդություններին, սորտավորման ալգորիթմներին, Input Parsing-ին, բազմաչափ զանգվածներին և Debugging-ին: Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա ստորև սահմանված գիտելիքները և հմտությունները՝


 • Խորությամբ կհասկանա ծրագրավորման բազային գործիքները և կկարողանա կիրառել դրանք գործնական առաջադրանքներում
 • Կտիրապետի ցիկլերի տեսակներին և օպերատորներին
 • Կկարողանա աշխատել ֆունկցիաներով և ստեղծել ֆունկցիաներ
 • Կկարողանա գործողություններ կատարել միաչափ և երկչափ զանգվածների հետ
 • Կհասկանա ալգորիթմների բարդության գաղափարը
Դասընթացի ավարտին ուսանողների գիտելիքների ստուգում


Դասընթացի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։ Թեստը դրական կհամարվի 50% և ավել միավորներ ստանալու դեպքում։
Արդյունքների ամփոփում


Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

 • ավարտական սերտիֆիկատ (քննության դրական արդյունքի՝ 50% և ավելի միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (քննության բացասական արդյունքի՝ 50%-ից ցածր միավորի դեպքում)
Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած 40-50 ուսանողների համար ՀՌՀ-ն կկազմակերպի հավելյալ անվճար երկամսյա դասընթաց՝ նվիրված C++ խորացված գիտելիքներին և տվյալների կառուցվածքին։ Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած մինչև 5 ուսանող հնարավորություն կունենա վճարովի հիմունքներով ներառվելու բուհի ներքին գիտահետազոտական աշխատանքներում:
Ընթացակարգ՝ 4-քայլ


 • Հավաստիանալ, որ Դուք հանդիսանում եք ծրագրի շահառու
 • Լրացնել գրանցման թերթիկը (Դիմորդը հաստատում է իր պատրաստակամությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ սուտ, սխալ և/կամ թերի տեղեկատվություն փոխանցելու արդյունքում կազմակերպչի կողմից կրած վնասների փոխհատուցման համար)
 • Հանձնել առցանց թեստ՝ (Փորձնական թեստի նմուշը կարող եք տեսնել այստեղ)
 • Դրական արդյունքի դեպքում կապ կհաստատվի մասնակցի հետ և կտրամադրվի հավելյալ տեղեկատվություն դասընթացի մեկնարկի վերաբերյալ


  Ծրագրին մասնակցելու համար ՊԱՐՏԱԴԻՐ պետք է գրանցվել կայքում սույն հղմամբ, որից հետո Դուք հնարավորություն կստանաք մասնակցել ԻՐԱԿԱՆ թեստին։
Դասընթացի ձևաչափ


«Ծրագրավորման հիմունքներ» երկամսյա դասընթացն իրականացվելու է շաբաթական առնվազն 2 անգամ (ընդհանուր 16 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու է մինչև 30 ուսանողից։ Դասընթացը բաղկացած է լինելու տեսական և գործնական մասերից։

 • Տեսական մասում ենթադրում է համակարգչային գիտությունների հիմունքների և մասնավորապես՝ C++ ծրագրավորման լեզվի բազային թեմաների ուսուցանում և դրանց կիրառությունների վերհանում
 • Գործնական մասը ներառում է ինքնուրույն և խմբային կիրառական նախագծեր, տարբեր բնույթի խնդիրներ, առաջադրանքներ և տնային հանձնարարություններ
Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված «Zoom» ծրագրային ապահովման միջոցով:
Ինքնուրույն աշխատանքի ստուգման համար օգտագործվելու է www.ejudge.ru համակարգը, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ստուգել և գնահատել լուծված խնդիրները։ Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի դասընթացից առաջին 2 դասից անընդմեջ բացակայության և ընդհանուր դասընթացի 30%-ից պակաս ներկայության դեպքում։